image

Inputs / Vstupy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.08.2017

image

Zobrazuje se 32 vstupů.

V řádku se zobrazuje:

Název vstupu
Váha
Zdroj
Křivka
Spínač

Kontextové menu (dlouhý stisk Ent)

 • Edit - editace parametrů jednoho vstupu
 • Insert Before
 • Insert After
 • Copy - kopie vstupu a vytvoření víceřádkového vstupu, viz Dva a více řádků jednoho vstupu
 • Move
 • Delete - smaže definici vstupu

Editace vstupů v OpenTX Companion:

image

Mohou se zde nastavit exponenciály (S-charakteristiky) pro jemnější ovládání kormidel kolem středových poloh, mohou se zde nastavit dvojité výchylky (dual rate), může se zde nastavit ovládání třeba vztlakových klapek dvou či třípolohovým vypínačem atd.

Funkce / signál kanálu nemusí procházet zpracováním ve Vstupech. Polohy kniplů, přepínačů atd. mohou rovnou vstupovat do do Mixů. Mixy jsou už ale spojeny s jednotlivými ovládanými plochami a když chceme nastavovat něco společného pro dvě plochy (křidélka, klapky), je výhodnější nastavení dělat na jednom místě, je lepší nechat signál procházet přes Vstupy. Vstupy se tak při ladění modelu jednoduše nastavují na jednom místě.

image

Editace jednoho řádku stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.08.2017

image

Graf v pravé části obrazovky ukazuje, jak reaguje výstup na vstup. Na vodorovné ose X je znázoprněna výchylka na vstupu, na svislé ose Y je znázoprněna výchylka na výstupu. Když pohybujete vstupem, malý pohybující se křížek indikuje hodnotu vstupu a výstupu.

Když je vstup spínačem vypnutý, křížek zmizí.

image

Parametry:

funkce
možnosti
Name / Název
název se objeví v mixu
maximálně 3 znaky
Popis
?
 
Source / Zdroj
jaký ovladač na rádiu je zdrojem pohybu
výchylky kniplů výškovky, směrovky, křidélek, plynu, otočné ovladače S1, S2, trimy kniplů, konstantní výchylka +100% MAX, přepínače SA - SH, logické přepínače L1 - L64, mixy cykliky CYC1- CYC3, vstupy od žáka TR1 - TR16, kanál CH1 - CH32, Batt, Time, Stopky 1 - 3, telemetrie Curr, Curr-, Curr+, VFAS, VFAS-, VFAS+, RSSI, RSSI-, RSSI+, RxBt, RxBt-, RxBt+, vypočtené hodnoty telemetrie
Trim / Použít trim
výstup může být posouván trimem  
 
Weight / Váha
váha vstupu v %, jak moc se vstup bude projevovat na výstupu, záporná hodnota reverzuje vstup  
 
Offset / Ofset
posun výchylky vstupu  
 
Curve / Křivka
zavedení složitější - nelineální závislosti výstupu na vstupu  
 • Diferenciace
 • Exponenciála
 • Function / Funkce
  • (x>0) - pracuje jen s kladnou výchylkou vstupu 0 - +100%
  • (x<0) - pracuje jen se zápornou výchylkou vstupu 0 - -100%
  • ([x]) - výchylky na obě strany mění na výchylku na jednu stranu, vstup 0% - +100% je výstupem 0% - +100%, vstup 0% - -100% je také výstupem 0% - +100%

   image

  • (f>0) - výstup se pohybuje jen je-li výsledná pozice mixu 0% - +100%
  • (f<0) - výstup se pohybuje jen je-li výsledná pozice mixu -100% - 0%
  • ([f]) - as soon as a stick is moved the output goes full travel to the side the stick is moved towards.
 • Křivka křivka definovaná na stránce Křivky
 
Mode / Letové režimy
odškrtnutím checkboxu může být daný vstup blokován v některém z letových režimů 
 
Switch / Spínač
zakáže vstup
používá se třeba při přepínání dvojích výchylek, kdy se nadefinují dva stejné vstupy s jinou váhou a spínačem se vybírá, který řádek má být aktivní, viz Dvojité výchylky
přepínače SA - SH, logické přepínače L1 - L64, trimy kniplů
Side / Strana páky
 
 

Výstup funkce: zdroj * váha + ofset -> trim -> křivka

Dva a více řádků jednoho vstupu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.08.2017

Volbou Copy se nakopíruje řádek s definicí vstupu na další řádek - na obrázku například vstup Vys - výškovka. Kopií může být i více, více řádků jednoho vstupu.

image

Využívá se to, když je potřeba vstup s více různými nastaveními. Víceřádkový vstup musí mít každý řádek ošetřen spínačem, spínač / spínače musí zajistit, že v jednu chvíli bude aktivní právě jeden vstup nebo žádný vstup. Vstup zadaný jen v jednom řádku funguje, i když nemá spínač zadaný..

Dvojité výchylky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.08.2017

image

Volbou Copy se nakopíruje řádek s definicí vstupu, na obrázku například vstup Vys - výškovka. V druhém řádku se nastaví menší váha a v parametru Spínač se u obou řádků určí poloha spínače, která má aktivovat kterou velikost výchylek.

Ovládání funkce přepínačem stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.08.2017

Vstupy lze s výhodou použít k vytvoření ovladače, napodobujícího ovladač v letadle a snadno ho nastavovat v jednom místě.

image

Příkladem může být ovládání vztlakových klapek vícepolohovým přepínačem, který napodobuje posuvný ovladač v letadle s pevnými polohami vztlakových klapek.

Zavedeme si vstup Kla, který bude vstupem do mixů vztlakových klapek a nastavování nebo jemné ladění požadované polohy klapek v závislosti na poloze přepínače (-100% - 0% - +100%) zařídíme použitím křivky.

V obrázku to je "Curve" - křivka "Cstm" - uživatelská a ta je vytvořena na stránce Křivky a jmenuje se "vzt". Změnou křivky se nastaví požadovaná výchylka klapek pro jednotlivé polohy přepínače.

Pojmy

Váha

Převod mezi vstupem a výstupem funkce rádia.

image

Například závislost výchylky serva na výchylce páky vysílače. Váha 100% znamená, že se při plné 100% výchylce kniplu vychýlí servo do krajní polohy - výchylka 100%. Pokud se váha nastaví třeba na 75%, krajní výchylce kniplu bude odpovídat tříčtvrtinová výchylka serva.


zpátky na: Setup │ dál: Mixy


přehled kapitol:

 1. OpenTX
 2. Referenční manuál
 3. Slovníček pojmů
 4. Companion
 5. Ovládání Taranis
 6. Nastavení vysílače - nastavení pro všechny modely
 7. Nastavení modelu
 8. Setup
 9. Inputs / Vstupy
 10. Mixy
 11. Serva / Výstupy
 12. Curves / Křivky
 13. Logické spínače
 14. Speciální funkce
 15. Provoz modelu
 16. Ostatní
 17. SD karta
 18. LUA skripty

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Rádia (RC) | OpenTX | OpenTX)

FrSky a OpenTX zde na webu