image image

Menu Menustálý odkaz / permalink

30.10.2003
Menu slouží k ovládání - nastavování vysílače.

Zde je popsáno menu vysílače se všemi jeho volbami a popsány souvislosti jednotlivých voleb vzájemně, vzhledem ke zvolenému modelu i platné všeobecně.

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

Menu se vyvolává řadou tlačítek na klávesnici u spodního okraje vysílače. Po menu se můžete pohybovat buď kurzorovými klávesami ( a ) a klávesou Enter nebo otáčením a stisky 3D kolečka (levého či pravého).Zleva jsou to tlačítka:

image image image image image image
Setup Control Mixer Servo Timer Memory

stálý odkaz / permalink

01.11.2003

Setupstálý odkaz / permalink

30.10.2003
Zde se nastavují základní nastavení vysílače. Definují se zde mixy. Definují se zde typy přiřazení Ovládací prvky (transmitter controls, control elements)ovladačů řízeným funkcím. To jsou nastavení s globální platností.
Jak se vyvolá

Tlačítkem image na klávesnici vysílače.

Souvislosti

Platí pro všechny modely. Nastavení je platné (stejné) pro všechny letové fáze.

Menu SETUP

Controlstálý odkaz / permalink

23.06.2004

Zde se nastavuje, jak se mají zásahy do řízení ovladači na vysílači projevit na řízených funkcích.

Řízené funkce jsou:

řízená funkce
(control function)
popis assign. servo assign.
Aileron křidélka û ü
Elevator výškovka û ü
Rudder směrovka û ü
Throttle plyn ü ü
Spoiler aerodynamické brzdy ü ü
Flap/RPM vztlakové klapky / otáčky rotoru ü ü
L. gear podvozek ü ü
Tow rel. vypínání vlečného háčku ü ü
Brake brzdy ü ü
Gyro gyroskop ü ü
Mixture směšovací poměr ü ü
AUX1 volný kanál ü ü
AUX2 volný kanál ü ü
Collect. kolektiv ü  
Thr. lim.   ü û

Umožňuje u jednotlivých funkcí nastavit dvojité výchylky, S charakteristiky, citlivost trimu atp.

Jak se vyvolá

Tlačítkem image na klávesnici vysílače.

Souvislosti

Zobrazí se jen ty řízené funkce, které jsou u zvoleného modelu použity.

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

Některá nastavení jsou platná pro všechny letové fáze, některá se nastavují pro jednotlivé letové fáze zvlášť:

Trimy: křidélek, výškovky, směrovky.

Dráha serva (travel): křidélek, výškovky, směrovky.

Nastavená poloha: spoilery, klapky.

Pozná se to na displeji podle přítomnosti názvu letové fáze:

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

Další možností je řízení ovládaných funkcí přímo přepínačem letových fází (Zpomalení chodu serv Servo slow movement). Ty které jsou proporcionální však nemusí chodit v celé dráze.

Menu CONTROL

Mixerstálý odkaz / permalink

21.06.2004
Jeden model může současně používat maximálně 5 mixů plus speciální mix nebo spíše funkce Combi switch a Ail.dif..

V tomto menu se mixy nastavují pro konkrétní model.

Jak se vyvolá

Tlačítkem image na klávesnici vysílače.

Souvislosti

Objeví se zde jen ty mixy, které jsou přiřazeny v menu Servo Assign.

Platí pro zvolený model. Změny se u ostatních modelů neprojeví.

Zde není možné měnit vstupy do mixu (například zaměnit na vstupu vzlakové klapky za spoilery), ale jen nastavovat jakou měrou budou jednotlivé vstupy ovlivňovat výstup mixu. Tak lze některé vstupy potlačit - nastaví se jim nulový vliv.

Pořadí vstupů v mixu nemá žádný význam.

Menu MIXER

Servostálý odkaz / permalink

02.07.2004

Zde se nastavuje vše související s fungováním serv v konkrétním modelu s ohledem na instalovaný přijímač a provedení náhonů kormidel.

Servo
Calibrate . . . .
Servo Assign . . . .
Monitor . . . .
Test run . . . .


 

Pro informaci o jednotlivých volbách klikněte ne některý řádek v zobrazení displeje.

Jak se vyvolá

Tlačítkem image na klávesnici vysílače.

Menu SERVO

Timerstálý odkaz / permalink

01.11.2003
V tomto menu se nastavují jednotlivé stopky. Vysílač zná 4 stopky. Stopky měří celkový čas zapnutí vysílače, celkový čas zapnutí vysílače pro jednotlivé modely, odpočítávají čas na závodech, čas motorového chodu atp.
Více viz Stopky.
Menu TIMER

Memorystálý odkaz / permalink

01.11.2003
Zde se volí aktuální model, zakládají nové modely, kopírují nastavení jednoho modelu do nastavení jiného atp.
Jak se vyvolá

Tlačítkem image na klávesnici vysílače.

Souvislosti

Menu MEMORY