image image

Servo stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

02.07.2004

Zde se nastavuje vše související s fungováním serv v konkrétním modelu s ohledem na instalovaný přijímač a provedení náhonů kormidel.

Servo
Calibrate . . . .
Servo Assign . . . .
Monitor . . . .
Test run . . . .


 

Pro informaci o jednotlivých volbách klikněte ne některý řádek v zobrazení displeje.

Jak se vyvolá

Tlačítkem image na klávesnici vysílače.

Calibrate stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.06.2004
Zde se nastavení přizpůsobuje mechanickým poměrům na táhlech a převodech ke kormidlům. Nastavuje se velikost a průběh výchylky serva, střední poloha, reverzace serva. Nastavení muže být buď 2 bodové, 3 bodové nebo pětibodové. Standardně je zvoleno 3 bodové nastavování a lze to změnit v menu Servo-Assignment.
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Servo volbou Calibrate.

Souvislosti

Platí pro zvolený model. Změny se u ostatních modelů neprojeví.

Pokud chcete diferenciovat výchylky serv (např. křidélek), není to vhodné dělat až zde v kalibraci serva. K tomu je určena volba typu vstupu do mixu (viz Mixer definition) nebo specializovanou funkcí pro diferenciaci křidélek (viz Ail.dif.).

Nahoře na displeji název serva (řízené funkce) a pod tím případně číslo serva - výstupu na přijímači (například 2 serva pro křidélka) podle zvoleného přiřazení.

V prvním sloupci je název parametru.

Napravo je graf, zobrazující průběh výchylky serva v závislosti na vstupu od řízené funkce nebo mixu. Všimněte si, graf nekončí nahoře a dole v rohu. Je to proto, protože celý graf se dá změnou parametru TRM posunout o 10% nahoru nebo dolů.

REV/TRM stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
21.11.2004

volí se najetím a stiskem 3D kolečka nebo klávesou Enter.

reverzovaný průběh REV reverzuje chod serva stiskem klávesy REV/CLR. Graf zobrazující dráhu serva se celý převrátí. Kalibrace by se měla provést znova.

TRM posouvá celý graf o 10% nahoru nebo dolů.

P1 .. P5 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
21.11.2004

Nastavování křivky průběhu výchylky serva (P1 .. P5) slouží například ke kompenzaci nestejného chodu mechaniky vysouvání klapek. Lze tak zařídit shodné vysouvání klapek na obou polovinách křídla. Korekce by neměla být větší než asi 10 - 15%, protože jinak se zmenšuje síla na servu. To, zda se na servu dá nastavit 2, 3 nebo 5 bodová křivka se volí v menu Servo-Assignment.

Viz Z provozu - Nastavení modelu a Z provozu - Nastavení modelu - Kalibrace serv.

REV/TRM
REVreverzovaný průběh

Po zvolení stiskem 3D kolečka nebo klávesou Enter je možné reverzovat chod serva stiskem klávesy REV/CLR. Graf zobrazující dráhu serva se celý převrátí. Kalibrace by se měla provést znova.

TRM

Jinak posouvá celý graf o 10% nahoru nebo dolů.

P1 .. P5

Nastavování křivky průběhu výchylky serva (P1 .. P5) slouží například ke kompenzaci nestejného chodu mechaniky vysouvání klapek. Lze tak zařídit shodné vysouvání klapek na obou polovinách křídla. Korekce by neměla být větší než asi 10 - 15%, protože jinak se zmenšuje síla na servu. To, zda se na servu dá nastavit 2, 3 nebo 5 bodová křivka se volí v menu Servo-Assignment.

Viz Z provozu - Nastavení modelu a Z provozu - Nastavení modelu - Kalibrace serv.

Nastavení krajní výchylky serva jednodušeji stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.05.2004
Někdy je třeba omezit krajní výchylku serva. Je to v případě, že by se páka serva opírala v krajní poloze o okraj štěrbiny krytky serva nebo hrozí vyskočení táhel kvůli nepříznivému úhlu páky a táhla atp.

Krajní poloha se nastavuje v menu Calibrate. Běžně se to dělá tak, že se mění nastavení a občas se zahýbe kniplem, aby se ověřilo nastavení. To však nemusí být vždy triviální záležitost, protože na polohu páky serva může mít vliv několik ovladačů rádia. Na stránce Mike Shellim jsem našel jednodušší postup.

akcepostup
Editace krajní polohy Servo
Calibrate
Volba serva
Volba nastavení P1 / P5
Režim editace Stisk 3D kolečka
Zapnout režim "servo v krajní poloze"

(Servo vyjede do zvolené krajní polohy)
tlačítko image
Nastavit krajní polohu
otáčení 3D kolečka
Vypnout režim "servo v krajní poloze"

(Servo se vrátí do neutrálu)
tlačítko image
Konec editace Stisk 3D kolečka

Servo Assign stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

02.07.2004

Zde se nastavuje, jak jsou ovládane funkce přiřazeny výstupům přijímače. Například takto:

image

Přiřazují se buď přímo ovládané funkce jako například motor nebo výškovka, nebo se zde výstupu přijímače přiřadí výstup některého z mixů. Více viz Filozofie ovládání.

Jedna ovládaná funkce může vystupovat na jeden výstup (kanál) přijímače nebo na výstupy dva, čtyři ...


image více ...

Monitor stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.01.2004

Monitor slouží ke sledování chování serv.

image

Dá se na něm poměrně dobře nahrubo odladit nastavení modelu. Není tak nutné sestavovat na stole přijímač se servy a koukat, jak se které servo točí.

Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Servo volbou Monitor.

Souvislosti

Sloupce odpovídají výstupům přijímače tak, jak jste je přiřadili v Servo Assign

 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
15.01.2004
Pozor. Sloupeček od neutrálu nahoru (na displeji) znamená výchylku klapek nebo křidélka dolů! Plný plyn ovládání motoru je sloupeček od neutrálu nahoru. Pravá směrovka je sloupeček od neutrálu nahoru.

Test run stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.12.2004

Umožňuje rozhýbat jednu z ovládaných funkcí podobně, jako byste to udělali kniplem. Vyberete jednu z funkcí - například vztlakové klapky a nastavíte dobu, za jak dlouho se má provést jeden cyklus - třeba 1 sekundu. Vysílač od této chvíle opakovaně vysouvá a zasouvá klapky - vysunutí a zasunutí během 1 sekundy.

Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Servo volbou Test run.

Souvislosti

Můžete přejít do jiných částí nastavení rádia. Vysílač bude stále hýbat zvolenou funkcí.

Já této funkce využil při testování výdrže akumulátorů u mého modelu Luňák. Nastavil jsem si hýbání křidélky. Protože mám křidélka poháněna 4 servy a mohl jsem si zvolit spřažení směrovky s křidélky, hýbalo se mi celkem 5 serv z 9. Více viz Sedačka.