¦ Kontakt ¦ Hledat image

Moje poznámky ze čtení - PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/947 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadelstálý odkaz / permalink

05.12.2020

Abych zjistil, jak se mě týká nová státní regulace, jak se týká mého létání, čtu si v

Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/947 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel

a v

Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí

Čtu si v těchto materiálech jako provozovatel několika RC modelů, které jsem zprovoznil z více či méně připravených polotovarů nebo postavil od píky, modely od hmotnosti necelého půl kilogramu po několik kilogramů, rozpětí půl metru až několik metrů. Všechno plošníky s motorem či bez motoru. Létám na klubových letištích, létám na svazích kopců, létám na loukách. Čtu si v těch materiálech jako poučený a asi i zkušený pilot a provozovatel modelů. Informace, že nemám létat pod vlivem návykových látek, v nebezpečné blízkosti nezúčastněných lidí atp. tak nejsou součástí mých poznámek.

Čtení to není úplně jednoduché, je to právnický text, struktura textu a struktura vět je složitá a je třeba pečlivě vnímat členění odstavců, každou čárku ve větě, slůvka "a" a "nebo". Prokousal jsem se tím textem a zapsal jsem si:

Důvody
(27) Jelikož modely letadel se považují za bezpilotní systémy a jelikož úroveň bezpečnosti provozu modelů letadel v klubech a sdruženích je dobrá, měl by být přechod od různých vnitrostátních systémů k novému unijnímu regulačnímu rámci bezproblémový, aby kluby a sdružení leteckých modelářů mohly pokračovat ve své činnosti tak jako dosud, a měly by být zohledněny i stávající osvědčené postupy v členských státech.

Je to zavádějící argument. Neexistuje evidence bezpečnostních incidentů provozu modelů a tak neexistuje ani porovnání, jaká je úroveň bezpečnosti provozu organizovaných modelářů oproti úrovni bezpečnosti provozu neorganizovaných modelářů. Když aplikuji do důsledku tento argument, tak platí, že je dobrá zkušenost s provozem všech modelů, tedy modelů členů i nečlenů klubů.

Definice
16) „soukromě zhotoveným bezpilotním systémem“ bezpilotní systém smontovaný nebo vyrobený pro vlastní potřebu zhotovitele, vyjma bezpilotních systémů smontovaných ze sad částí uvedených na trh jako jedna souprava připravená k montáži;

To je dost vágní definice. Není-li v sadě - například ve stavebnici ARF rádio, jde tedy o „soukromě zhotovený bezpilotní systém“? V jiných zákonech velkého letectví je třeba podmínka, že provozovatel vykonal nejméně 51% montážních prací.

23) „bezpilotním kluzákem“ se rozumí bezpilotní letadlo, které je udržováno v letu působením aerodynamických sil na jeho nepohyblivé nosné plochy a jehož volný let není závislý na motoru. Může být vybaveno motorem pro případ nouze.

Když odstartuji s motorem, vejdu se do této definice? Je to podstatné proto, že bezpilotní kluzák může létat v některých případech výše.

Kategorie provozu bezpilotních systémů

Do které třídy spadám? Čtu "nebo je soukromě zhotoven", patřím tedy do otevřené kategorie - UAS.OPEN. musím se vejít do 25 kg, mohu létat i FPV "kdy je využit pozorovatel bezpilotního letadla", do 120 metrů od nejbližšího bodu povrchu země, vyjma případů, kdy přelétává překážku a na svahu s „bezpilotním kluzákem“ do hmotnosti 10 kg až 120 metrů nad sebou.

Do jaké podkategorie patřím? Patřím do A3, protože "je prováděn bezpilotním letadlem, které má maximální vzletovou hmotnost, včetně užitečného zatížení, nižší než 25 kg v případě soukromě zhotovených bezpilotních systémů".

Moje povinnosti?

Musím se registrovat jako osoba. A jsem provozovatel i dálkově řídící pilot.

Povinnosti provozovatele bezpilotních systémů: zajistím, aby všechny zapojené osoby přítomné v oblasti provozu byly informovány o rizicích a aby výslovně souhlasily se svou přítomností.

Povinnosti dálkově řídícího pilota: mít při sobě doklad o své způsobilosti.

Trvání a platnost on-line teoretické způsobilosti dálkově řídícího pilota a osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota je 5 let.

A to je vše, co jsem si pro sebe z nařízení vytáhl. Chystá se ještě novela leteckého zákona.

Pojištění

O pojištění se hovoří v nařízení 2019/947 zde:

Důvody
(20) Provozovatelé bezpilotních systémů a dálkově řídící piloti by měli zajistit, aby byli náležitě obeznámeni s platnými předpisy Unie a vnitrostátními předpisy vztahujícími se na zamýšlený provoz, zejména pokud jde o bezpečnost, soukromí, ochranu údajů, právní odpovědnost, pojištění, ochranu před protiprávními činy a ochranu životního prostředí.

O pojištění se mluví v oddíle týkajícím se specifické kategorie. Potom článek 14: "číslo pojistné smlouvy k bezpilotnímu systému, pokud to vyžaduje právo Unie nebo vnitrostátní právo". Právo u nás pojištění provozu leteckýchj modelů nepožaduje a můj provoz není ve specifické kategorii. V kategorii open - otevřené je pojištění požadováno "jde-li o bezpilotní letadlo třídy C1", to není můj případ.

Kolonku Pojištění obsahuje Žádost o registraci, ale není to povinný údaj.

Létání s modely, kde předpokládám, že bych mohl s nějakou pravděpodobností způsobit škodu mám pojištěné, ale pojištění není podmínkou mého létání.

Věk

Minimální věk pro samostatné provozování RC modelů v mé kategorii je 16 let.

Já jsem začínal s radiáky létat v patnácti a kdyby mi to zákon tehdy v komunistickém Československu zakazoval, cítil bych to jako omezení, nedávající praktický smysl. Chodil jsem ve všední dny létat sám, protože starší dospělí kamarádi byli ještě v práci, když já už mohl zkoušet lovit první termiku. Nedávalo by mi to smysl tehdy a nedává mi to smysl ani teď.

"Dron" x "letecký model"

Při čtení mých poznámek mějte na paměti, že stále mluvím a řeším letecké rádiem řízené modely. Pro moje potřeby pracuji s pojmy dron a letecký model, na rozdíl od zákonodárce, který zavedl pojem dron i pro letecké modely.

Jediný zákon, který do konce roku 2020 mluvil o leteckých modelech je

Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

a s modely se vypořádal větou: "(2) Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 25 kg."

Museli jsme se řídit ostatními zákony jako kdokoli jiný dělající cokoli jiného a pro modelářskou veřejnost postupně vznikla různá doporučení. Drony prodávané jako kompletní systém mají jiný charakter provozu a létání s nimi nevyžaduje takové schopnosti jako létání s RC modely, tím se začaly šířit mezi technicky méně zdatné lidi a nastala potřeba toto odvětví regulovat. Zákonodárci zprvu pracovali se dvěma pojmy - letecké modely a drony, potom toto rozdělení z návrhů zákonů zmizelo. Jaký motiv zákonodárce pro tento obrat měl se můžeme jen domýšlet, nemyslím že to bylo jen zjednodušení textu zákona. Že zákonodárce rozdíl mezi leteckým modelem a dronem zná, potvrzuje dvouletá výjimka pro letecké modeláře sdružené ve SMČR - Svaz modelářů České republiky .


zpátky na: Opatření obecné povahy - prostor LKR10-UAS │ kam dál: Co mi pořeší létání pod křídly klubu?


přehled kapitol:

 1. Webové stránky o modelařině
 2. Adresář - Letecké modelářství na internetu bez rozlišení
 3. Diskuse na Internetu, diskusní fóra
 4. Modelářské kluby
 5. Osobní stránky
 6. Modelářské organizace
 7. Zákony
 8. Opatření obecné povahy - prostor LKR10-UAS
 9. Jak budu od roku 2021 létat já?
 10. Co mi pořeší létání pod křídly klubu?
 11. Další informace
 12. Souvislosti
 13. Politika
 14. Výrobci modelářského zboží
 15. Adresář prodejců materiálů pro modeláře

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Organizace)