image

Geometrické charakteristiky letadlastálý odkaz / permalink

14.03.2004

Čtvrtinová čárastálý odkaz / permalink

20.09.2018

Čtvrtinová čára je spojnice bodů v 1/4 hloubky křídla. Na obrázku je označena "25%".

image

Popisuje geometrii křídla.

Hloubka křídlastálý odkaz / permalink

08.07.2007
Hloubka křídla popisuje tvar a rozměry křídla. Používá se také pro udávání polohy těžiště. image

Je to vzdálenost náběžné a odtokové hrany.

image

Křídlo může mít v různých místech různou hloubku. Pro popis obdélníkového křídla stačí pro popis tvaru a rozměru křídla udat jen jednu hloubku, protože je stále stejná. U křídla majícího tvar čtyřúhelníku stačí udat kloubku u kořene křídla a na konci křídla, u křídla se složitějším tvarem hloubky v místech lomení.

image

Hloubka křídla se měří vždy ve směru rovnoběžném, s podélnou osou letadla. Hloubka křídla se počítá včetně křidélek nebo vztlakových klapek.

Mohutnost ocasních plochstálý odkaz / permalink

24.08.2018

Srovnejte mušky různých typů letadel:

image image image

Který z nich má větší výškovku? Který z nich má delší ocas?

Aby se dalo o velikosti ocasních ploch mluvit a nějak je mezi různými letadly srovnávat, byla zavedena tzv. mohutnost výškovky, mohutnost směrovky. Je to poměrné bezrozměrné číslo. Čím je větší, tím jsou ocasní plochy mohutnější.

Výpočet mohutnosti výškovky se provádí podle vzorce:

AVOP=(SVOP * r)/(S * bae)

Kde SVOP je plocha výškovky
r je rameno výškovky - u přímého křídla je to vzdálenost mezi čtvrtinovou čárou křídla a čtvrtinovou čárou výškovky
S je plocha křídla
bae je střední hloubka křídla

Příklad výpočtu pro model Stinger určený pro souboje na svahu:

image

zdroj: rcmania.cz
AVOP=(SVOP * r)/(S * bae)
SVOP = (170 + 100) / 2 * 370 = 49 950 mm2 (plocha výškovky)
r = 460 mm (rameno výškovky)

S = (290 + 135) / 2 * 1200 = 255 000 mm2 (plocha křídla)

bae = (290 + 135) / 2 = 213 mm (střední hloubka křídla)

AStinger = 49 950 * 460 / (255 000 * 213) = 0.42 (mohutnost)

AStinger = 0.42

Výpočet mohutnosti výškovky pro uvažovaný PSS model Bf-109:

ABf109=(SVOP * r)/(S * bae)

SVOP = (150 + 100) / 2 * 440 = 55 000 mm2

r = 660 mm

S = (310 + 140) / 2 * 1200 = 270 000 mm2

bae = (310 + 140) / 2 = 225 mm

ABf109 = 55 000 * 660 / (270 000 * 225) = 0.60

ABf109 = 0.60

Vychází mi to u Messerschmitta lépe než u Stingera. Stinger je totiž kratší.

Plocha křídlastálý odkaz / permalink

23.01.2012

Plocha křídla je jednou ze základních charakteristik letadla. Používá se v aerodynamických výpočtech.

Výpočet plochy křídla:

image

S = (l0 + l1) / 2 * b

b - rozpětí křídla
l0 - hloubka křídla u kořene
l1 - hloubka křídla na konci
S - plocha křídla

Počítá se i plocha křídla "schovaná" v trupu.

Plošné zatíženístálý odkaz / permalink

23.01.2012

Plošné zatížení je jednou ze základních charakteristik letadla.

Počítá se z hmotnosti letounu a plochy křídla:

zatížení = m / S

m - hmotnost letadla
S - plocha křídla

U velkých letadel se udává v kg/m2. V modelářské praxi v g/dm2.

Profil křídla stálý odkaz / permalink

18.09.2005
Pokud byste vzali pilu a přeřízli křídlo řezem vedeným ve směru letu, uvidíte tvar podobný tomu, který je na obrázku 1. Uvidíte profil křídla. Je to nejdležitější tvar křídla. image
obrázek 1: znázornění obtékání profilu křídla vzduchem

Profilů je nepřeberné množství (tisíce) a konstruktéři letadel je volí podle toho, jak velké letadlo projektují, jak rychle bude létat atd. atd. Jiný profil má letadlo, které má doletět co nejdál, jiný profil letadlo, které má letět co nejrychleji, jiný letadlo, které má odstartovat na co nejkratší vzdálenosti. Hledisek jsou stovky a konstruktér musí volit nějaký kompromis. A také se profily liší podle toho, v jaké době vznikaly.

Profil zásadním způsobem ovlivňuje výkony letadla (dolet, spotřebu paliva, cestovní rychlost, délku vzletu a přistání) a tak je vývoji profilů věnována značná pozornost.

Čáry ukazují trasu jednotlivých částeček vzduchu. Že tomu tak opravdu je, dokázali letečtí výzkumníci v aerodynamickém tunelu, kde tenkými trubičkami vypouští do proudu vzduchu před křídlem kouř a fotografují jeho proudění (obrázek 2). Protože má křídlo kladný úhel náběhu, proudící vzduch musí vykonat nad horním povrchem křídla delší cestu a pokud má být v určité vzdálenosti za křídle vzduch ve stejném stavu jako před křídlem, musí částečky nad horním povrchem křídla proudit rychleji, než pod spodním povrchem. Nad horním povrchem křídla vzniká podtlak, pod křídlem přetlak. Rozdíl těchto tlaků působí na křídlo silou směřující vzhůru. A proto se letadlo udrží ve vzduchu.

image
obrázek 2: fotografie kouřové stopy při odtržení proudění na křídle při velkém náběhu

Profil křídla nebývá na celém křídle stejný. To proto, že na každou část křídla jsou kladeny jiné požadavky. U kořene musí být křídlo tlustší tak, aby v něm mohl být nosník potřebné výšky (pevnostní hledisko), aby se do něj mohl schovat zatažený podvozek (prostorové hledisko). Na obrázku vidíte od shora dolů profily Boeingu 737: kořenový profil, profil střední části křídla a koncový profil.

image
obrázek 3

Šíp křídlastálý odkaz / permalink

13.12.2004

image Je to úhel, který svírá čára spojující čtvrtiny hloubky křídla s kolmicí k podélné ose letadla.

Na obrázku je méně častý připad dopředného šípu. Jedním ze známých letadel, které má dopředný šíp je větroň L-13 Blaník. Dopředný šíp se používá z konstrukčních důvodů, aby se nosník křídla dostal za prostor pro osádku letadla nebo aby se zlepšil výhled z kabiny. Taky ovlivní místo odtržení proudění na křídle.

Kladný šíp křídla má podoný stabilizující účinek jako kladné vzepětí.

Štíhlost křídlastálý odkaz / permalink

16.09.2012

Štíhlost křídla vyjadřuje rozdíl mezi křídly zobrazenými na obrázku, rozdíl mezi křídly, které mají stejnou plochu, ale liší se u nich poměr rozpětí a hloubky křídla.

image image

Křídlo letadla nalevo - křídlo větroně, je štíhlejší, než křídlo letadla napravo - křídlo akrobatického speciálu.

Štíhlost se spočte takto: štíhlost = l2 / S

Kde:
l - rozpětí křídla
S - plocha křídla

image

Tětivastálý odkaz / permalink

14.03.2004

image

Spojnice náběžného a odtokového bodu.

Úhel nastavenístálý odkaz / permalink

14.03.2004

image

Je to úhel, který svírá tětiva profilu křídla s podélnou osou trupu.

Slovníčekstálý odkaz / permalink

25.11.2008
Anglické
airfoilprofilprofil křídla
aspect ratioštíhlost 
dihedralvzepětí 
sweepbackšípšíp křídla
trailing edgeodtoková hranaViz popis
wing areaplocha křídla 
wingspanrozpěti 
Německé
spanweiterozpěti 


zpátky na: Drak │ dál: Motor


přehled kapitol:

  1. Co je co
  2. Drak
  3. Geometrické charakteristiky
  4. Motor
  5. Létání
  6. Ostatní
  7. Encyklopedie

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Začátečníci | Co je co / encyklopedie)