image

Přehled

Bloky

Bloky programu se označují značkou N<číslo>.

Čísla musí být v rámci programnu unikátní, doporučuje se číslovat bloky vzestupně.

Blok končí kódem LF (Line Feed). Pokud blok končí na konci řádku, nemusí se kód LF uvádět. Blok končí kódem LF nebo koncem řádku.

Příkazy v bloku se doporučuje řadit v pořadí: N... G... X... Y... Z... F... S... T... D... M... H...

 • N - adresa bloku
 • G - podmínka dráhy
 • X, Y, Z - informace o dráze
 • F - posuv
 • S - otáčky
 • T - nástroj
 • D - číslo korekce nástroje
 • M - doplňkové funkce
 • H - pomocné funkce

G00, G0

Rapid Move, G00 nebo G0
je kód pro rychloposuv, lineární interpolaci. Pohyb může být v jedné osy nebo ve více osách najednou, jede po přímce spojující startovní a cílovou pozicí.

Souřadnice jsou buď absolutní v souřadnicích obrobku (WCS), nebo jsou to přírůstky. Podle toho, zda předcházel kód G90 nebno G91.

příklady:

 • G0Z6 - jede rychloposuvem kolmo nahoru po dráze 6 mm. Předpokládá předchozí nastavení G21 a G91.
 • G90G0X0Y0Z5 - stroj najede rychloposuvem do nuly do výšky 5 mm nad nulou (WCS).

G01, G1

Linear Move, G01 nebo G1
Kód pro pracovní posuv, lineární interpolaci.

příklady:

 • G1Z1F1000 - jede kolmo nahoru po dráze 1 mm rychlostí 1000 mm/min, předpokládá předchozí nastavení G21 a G91.

G02, G03 - Oblouk

G02 nebo G2 je kód pro pohyb po oblouku ve směru hodinových ručiček. G03 nebo G3 je kód pro pohyb po oblouku proti směru hodinových ručiček.

G04 - Čekání

G04 nebo G4 je kód pro pauzu. Udává se v sekundách. příklad: G4 P0.5 - čekání pů sekundy

G17, G18, G19

Příkazy G17, G18, G19 aktivují pracovní roviny.

Frézování:

 • G17 - rovina X-Y, přísuv nástroje Z
 • G18 - rovina X-Z, přísuv nástroje Y
 • G19 - rovina Y-Z, přísuv nástroje X

Zatím jsem nevyužil, vše jedu v rovině X-Y.

G21

G21 - Units
Nastaví jednotky na milimetry. Odteď všechny příkazy pro pozicování, ofsety, rychlosti, akcelerace budou interpretovány v mílimetrech.

G28

G28 - Go Predefined Position
přesune vřeteno rychloposuvem do pozice dané parametry 5161-5169 Pozice je v souřadnicích stroje.

Příklady:

 • G28 - provede rapid přesun z aktuální pozice na absolutná pozici danou parametrem 5161-5166.
 • G28 Z2.5 - rapid přesun na souřadnici Z 2.5 a potom na souřadnici určenou parametrem #5163.

G28.1

G28 - Set Predefined Position
nastaví současnou pozici v souřadnicích stroje do parametrů 5161-5169

G38.2

G38.2 - Probe target
Jede proti sondě a zastaví se při dotyku. Zahlásí chybu, když nedojde k dotyku v zadané vzdálenosti. (G38.2-G38.5 - Probe target)

G40

G40 Tool radius compensation off

G53

G53 - Move in Machine Coordinates je kód pro nastavení pohybu v souřadném systému stroje. Je to nemodální příkaz, musí být uveden na každém řádku.

Příklady:
G53 G0 X0 Y0 Z0 - rapid přesun na home pozici stroje.
G53 X2 rapid lineární přesun na absolutní pozici X2

G54, G55, G56, G57, G58, G59

G54G59 jsou kódy pro přepínání mezi různými posunutími počátku souřadného systému obrobku - WCS.

Stroj je po zapnutí přepnut na první pozici G54. Přepínáním stroje ostatními kódy G55 až G59 si mohu nadefinovat další počátky a před operacemi si stroj přepínat. Přepínání lze provádět buď tlačítky na obrazovce UCCNC, nebo umístěním jednoho z těchto kódů v programu.

Scénáře - k čemu to může být dobré:

 • Chci vyrábět sérii a během obrábění jednoho kusu si chci připravovat na druhé polovině stolu polotovar pro výrobu druhého kusu. Přepnu si G54, najedu si počátek polotovaru upnutého v jedné ze dvou pozic na stole stroje a znuluji si počátek. Přepnu si G55, najedu si počátek polotovaru upnutého v druhé pozici na stole stroje a znuluji si počátek. Přepnu si G54, spustím program a nechám stroj pracovat na prvním kusu. Mezitím si upnu polotovar do druhé pozice. Až program na prvním kusu dojede, přepnu si G55 a spustím program. Stroj obrábí druhý kus a já mohu vyjmout ten první a do první pozice vložit další polotovar, A tak stále dokola, až dojede druhý kus, přepnu G54 a spustím program, který bude na první pozici obrábět třetí kus.
 • Obrábím dřevo z obou stran. Obrábím jednu stranu, pak obrobek otočím vzhůru nohama a obrábím ho z druhé strany. Protože dřevo není úplně tuhý materiál, zjistil jsem experimentálně, že potřebuji posunout obrábění té druhé strany o 0.3 mm v ode Z nahoru. Stačí si s nastavením G54 nastavit nulu X-Y-Z, pak přepnout G55, posunout nástroj o 0.3 mm nahoru a zase znulovat X-X-Z. Přepnu G54, spustím operace obrábění jedné strany. Po dokončení obrobek otočím v přípravku vzhůru nohama, přepnu G55 a spustím operace obrábění druhé strany.

G68

G68 je kód pro otáčení souřadného systému obrobku - WCS.

Příklad: G68X0Y0R90 - otočí souřadný systém obrobku o 90 stupňů kolem jeho počátku.

Scénáře - k čemu to může být dobré:

 • V CAM programu jsem orientoval delší stranu přířezu podél delší strany stolu Y. Na stole se mi to ale hodí upnout napříč, delší stranu ve směru osy X. Tímto kódem mohu vše otočit o 90 stupňů.
 • V CAM programu jsem orientoval díl v přířezu materiálu ve špatném směru. Balzová prkýnka mají léta orientované v jednom směru a orientace let na obrobku je důležitá z hlediska pevnostního. Polohu obrobku mohu tímto příkazem změnit tak, aby byla léta dřeva v obrobku správně orientovaná.
 • Vyřezávám postupně z velkého přířezu (2D) řadu malých dílů. Abych využil dobře materiál, potřebuji nejen posunout počátek na vhodné místo, ale potřebuji díl i natočit.

G90

G90 - Absolute Positioning
Všechny souřadnice budou odteď interpretovány jako absolutní

G91

G91 - Relative Positioning
Všechny souřadnice budou odteď interpretovány jako přírůstky k předchozí pozici

G92

G92 - Coordinate System Offset
Nastaví počitadlo pozice v souřadném systému WCS na požadovanou hodnotu. Žádný pohyb se neděje, jen se posouvá počátek pracovních souřadnic. Může to být v jedné ose nebo ve více osách najednou.

příklady:

 • G92Z24 - nastaví aktuální polohu čela frézy na +24 mm nad souřadnicemi obrobku - WCS. Nula Z je odteď 24 mm pod současnou polohou frézy.

G94

G94 - Per minute feed
Rychlosti budou odteď interpretovány jako mm/min

Komentáře

Komentáře se píšou na konci řádku a jsou odděleny středníkem ;.

Lze okomentovat i příkazy - bloky příkazů. Na začátek řádku se dá lomítko /N.... Blok se nebude provádět.

M3

M3 - Spindle Control
spuštění vřetene ve směru hodinových ručiček zadanou rychlostí

příklady:

 • S15000 M3 - spustí vřeteno s otáčkami 15000 ot/min
 • S5000 M3 $1 - spustí druhé vřeteno (vícevřetenový stroj) s otáčkami 5000 ot/min

M30

M30 - Program End
výměna paletových vozíků a ukončení programu

Stisknutím tlačítka Cycle Start spustíte program od začátku souboru.

M5

M5 - Spindle Control - Stop
zastavení vřetene

příklady:

 • M5 - zastaví vřeteno
 • M5 $1 - zastaví druhé vřeteno u vícevřetenového stroje

M6

M6 - Tool change
výměna nástroje

Funkce M6 zastaví běh programu na neomezenou dobu, zastaví otáčení vřetena, vypíše hlášení "VÝMĚNA NÁSTROJE" a umožní tak ruční nebo automatickou výměnu nástroje. Po opětovném spuštění běhu tlačítkem START (nebo po ukončení cyklu automatické výměny) se vřeteno roztočí na původní otáčky a v ose Z se provede posunutí odpovídající rozdílu mezi délkovou korekcí dosud nastavenou a délkovou korekcí nového nástroje. Potom řídicí systém přejde na další blok programu Délková korekce, zajistí při výměně nástroje takové posunutí vřeteníku, aby se špička nového nástroje dostala do stejné polohy (v ose Z) jako byla špička nástroje předchozího. Délková korekce tedy umožňuje tvořit a zapisovat program bez znalosti skutečného vysunutí nástroje, který bude použit. Hodnotu Z je možno zapsat do tabulky až těsně před spuštěním programu kdy je znám nástroj, který bude při obrábění použit. (Pokud je ve funkci M6 zapsáno stejné číslo nástroje jako nástroj dosud používaný, nemá takový zápis logický význam a řídicí systém ho ignoruje.)

image předchozí | další image


zpátky na: G-code │ dál na: Pojmy


přehled kapitol:

 1. G-code
 2. Přehled
 3. Pojmy

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC routery | G-code)