image

Pojmy se kterými se v modelářství setkáte

A

ARC

Almost Ready to Cover - připravený k potažení. Označení stupně předzpracování stavebnice. Model postavený, ale nepotažený. Vyžaduje potažení, provedení povrchové úpravy a instalaci rádia.image více ....


ARF

Stupeň dohotovení stavebnice modelu letadla. Almost Ready to Fly - téměř připravený k letu. Model postavený, potažený. Vyžaduje jen instalaci rádia.image více ....


ARTF

Dohotoveno z 95%. Stupeň dohotovení stavebnice modelu letadla. image více ....


A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

B

BEC

Obvod umožňující napájení přijímače a serv z pohonného akumulátoru. Obvod je součástí regulátoru. image více ....


BNF

Stupeň dohotovení stavebnice modelu letadla. Bind and Fly - spáruj a leť.image více ....


A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

C

Centroplán

Centroplán je část trupu, na kterou jsou zavěšena křídla. image
image více ....

Co je co na letadle

Budete-li na letadlo koukat z vyhlídkové terasy na letišti, uvidíte základní části letadla: trup, křídlo, ocasní plochy, motory, podvozek. Na trupu můžete rozeznat jednotlivé antény.

image
image více ....

CPPM

CPPM je způsob kódování polohy kniplů používaný přijímači a vysílači FrSky pro spojení se zařízeními jiných výrobců. Je to obdoba kódování PPM.

image

zdroj: diydrones.com
image více ....

A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

D

D16

"D16" nebo "režim párování D16" je správně režim vysílání nebo protokol, v jakém komunikuje vysílač s přijímačem. image více ....Drak

Drak letadla je to, co dělá letadlo letadlem - trup, nosné plochy, ocasní plochy.

image

Křídlo je nosnou plochou, trup nese posádku, vybavení letadla a zajišťuje vzájemnou polohu nosných a ocasnch ploch, ocasní plochy zajišťují řiditelnost a stabilitu letadla. Trup nebo křídlo slouží k zabudování motoru - pohonné jednotky. image více ....


Dron

Dron je Letadlo letící autonomně a plnící předem zadané úkoly.image více ....


A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

F

Fail-safe

Fail-safe - bezpečný při poruše je pojem z průmyslu, kdy se díly konstruují tak, aby při jejich poruše byl co nejméně ovlivněn zbytek konstrukce nebo aby nedošlo k ohrožení lidí.

V modelářství se pod tímto pojmen myslí nastavení řízení modelu tak, aby byly ošetřeny poruchy přenosu signálu a tím nemožnost řízení modelu, tedy myslí se tím nastavení RC soupravy. image více ....


Firmware LBT

LBT, také EU LBT. Verze firmware vysílacího modulu a přijímačů povinná od r.2017 pro EU. image více ....


FrSky Freelink

FrSky Freelink je spojení systému FrSky s počítačem via Bluetooth, po kterém se přenáší telemetrie. Umožňuje tak třeba na chytrém telefonu zobrazovat telemetrii během letu. image více ....


A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

G

GPS

Global Positioning System - celosvětový systém pro určení pozice. Jde o systém družic na oběžné dráze, příjmem jejichž signálu (vždy několika najednou) lze určit polohu na Zemi.

Přesnost určení polohy je vysoká - jednotky metrů. Určení výšky je méně přesné - desítky metrů. image více ....


A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

H

Hloubka křídla

Hloubka křídla popisuje tvar a rozměry křídla. Používá se také pro udávání polohy těžiště. image
image více ....


A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

I

IMU

Tříosé gyro s tříosým akcelerátorem.

image image více ....


A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

J

Jednonosníkové křídlo

image

Jednonosníkové křídlo je křídlo s jedním nosníkem často v místě největší tloušťky profilu. Nosník bývá umístěn ve vzdálenosti od náběžné hrany v 30 až 40 % hloubky křídla. Nosník křídla spolu s tuhým potahem náběžné části křídla tvoří torzní skříň.


image více ....

A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

KKřidélka

Křidélka jsou řídící plochy na odtokové hraně křídla, kterými se řídí náklon letadla - pohybu, který vyvolávají se říká klonění. Ovládají se vychylováním kniplu do strany. Vychýlí-li se knipl doprava, pravé křidélko se zdvihne nahoru a levé dolů. Letadlo se začne naklánět doprava.

image

Také se jim říka slangově balančky, protože se s nimi dá balancovat.

Křidélko na levé polovině křídla je levé křidélko. Křidélko na pravé polovině křídla je pravé křidélko. Strany se chápou vždy ve směru letu. image více ....A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

L

Letadlo

Letadlo je stroj, který se v zemské atmosféře pohybuje vzduchem díky působení vzdušných sil - zejména vztlaku. Běžně se za letadlo považuje jeden z druhů letadel - letoun - letadlo těžší vzduchu s pevnými křídly. Letadlo je v běžném životě synonymem pro letoun. image více ....


Letadlo (právní pojem)

Z hlediska práva:

Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Zákon 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. §2, odstavec 2.image více ....


Létající modely letadel

Létající modely jsou letadly v pravém slova smyslu. Pohybují se ve vzduchu podle stejných zákonitostí jako "skutečná" letadla a tak jsou nedílnou součástí světa letectví.

Létající modely letadel jsou:

image více ....

Levá/pravá

Při popisu letadel se užívá pojem pravá a levá strana, pravá a levá polovina, výchylka doprava, vyosení doprava a podobně. O které straně se mluví? image více ....


A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

M

Membránový ventil

Membránový ventil je vřazen do sacího potrubí motoru. Tenké plátky (plech/sklotextit) otvírají a zavírájí otvory v sacím potrubí (podobně jako chlopně v srdci) a znemožňují tak směsi paliva se vzduchem proudit zpět do karburátoru. image
membránový ventil dvouválcového dvoutaktního motoru DLE - foto: Rudla Helmer (kliknutím zvětšíte)
image více ....

MG

Metal Gear. Kovová převodová kola serva.image více ....


Model letadla (právní pojem)

Model letadla do hmotnosti 20 kg není z hlediska zákona letadlem a nevztahují se na něj tudíž předpisy platné pro provoz letadel.

Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Zákon 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. §2, odstavec 2.image více ....Mohutnost ocasních ploch

Srovnejte mušky různých typů letadel:

image image image

Který z nich má větší výškovku? Který z nich má delší ocas? image více ....


Motor

Motor - obecněji pohonná jednotka umožňuje letadlu nezávislý pohyb.

Motory se používají spalovací nebo elektrické. Spalovací jsou pístové nebo spalovací turbíny. V modelářství je pohonem třeba zkroucený gumový svazek.

image více ....

A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

N

Nelétající modely letadel

Nejběžnějším představitelem nelétajícím modelů jsou kity. Jsou to stavebnice přesných maket letadel - většinou z plastu. Odtud také název plastikové kity. Lidé je sestavují pro zábavu a poučení a také s nimi soutěží.

image
image více ....

Nosník křídla

anglicky:spar@main spar@wing spar

Nosník křídla zachycuje ohybové síly v křídle. Umístěn je někde mezi 1/4 až 1/3 hloubky křídla.

Tvoří ho pásnice u horního a dolního povrchu (potahu) křídla a stojina. Pásnice jsou namáhány tahem a tlakem vznikajícím ohýbáním křídla, stojina udržuje vzdálenost obou pásnic a zajišťuje tak stabilitu nosníku.

Pásnice nemusí být jen nosníky zalepené do křídla. Může je tvořit i pásek laminátu mezi potahem a výplní křídla. Stojinu může tvořit i polystyrénová výplň křídla.

V křídle mohou být ještě pomocné nosníky. Ty slouží k zachycení sil od závěsů klapek, vzpěr křídla, ukotvení podvozku atp.

image
image více ....

A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

P

Plocha křídla

Plocha křídla je jednou ze základních charakteristik letadla. Používá se v aerodynamických výpočtech.image více ....


Plošné zatížení

Plošné zatížení je jednou ze základních charakteristik letadla. image více ....


PNP

Stupeň dohotovení stavebnice modelu letadla. Plug and Play - zapoj a leť. Model postavený, vybavený servy, motorem, regulátorem. Vyžaduje jen vlastního přijímače a akumulátoru.image více ....


Podvozek příďový

Také se říká tříkolý podvozek.

Hlavní podvozkové nohy jsou kousek za těžištěm a třetí podvozková noha je pod nosem letadla.

image
image více ....

Podvozek záďový

Také se říká dvojkolý podvozek.

Hlavní podvozkové nohy jsou před těžištěm a třetí kolečko je vzadu pod ocasem letadla.

image
image více ....

Poziční světla

Poziční světla jsou světla, která umožňují pozorovateli zjistit pozici sledovaného letadla. Na levém křídle je červené světlo, na pravém zelené a na konci trupu vzadu je bílé světlo.

image
image více ....

PPM

Pulse Position Modulation - způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace o poloze kniplů přenáší posloupností pulsů různé délky. V dobách před rádii vysílajících na 2.4GHz nejrozšířenější způsob kódovaní.

image

zdroj: www.volny.cz/michal.cerny
image více ....

Přemet

Přemet nebo také loping (anglicky loop) je základním akrobatickým obratem.

Čisté provedení obratu není jednoduché.

Koeficient obtížnosti: K = 10

image
image více ....

Přímý let

Přímý let (anglicky upright flight nebo normal flight).

Koeficient obtížnosti: K = 2

image
image více ....

Profil křídla

Pokud byste vzali pilu a přeřízli křídlo řezem vedeným ve směru letu, uvidíte tvar podobný tomu, který je na obrázku 1. Uvidíte profil křídla. Je to nejdležitější tvar křídla. image
obrázek 1: znázornění obtékání profilu křídla vzduchem

Profilů je nepřeberné množství (tisíce) a konstruktéři letadel je volí podle toho, jak velké letadlo projektují, jak rychle bude létat atd. atd. Jiný profil má letadlo, které má doletět co nejdál, jiný profil letadlo, které má letět co nejrychleji, jiný letadlo, které má odstartovat na co nejkratší vzdálenosti. Hledisek jsou stovky a konstruktér musí volit nějaký kompromis. A také se profily liší podle toho, v jaké době vznikaly. image více ....


A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

R

Rotační šoupátko

Rotační čoupátko je vřazeno do sacího potrubí motoru. Tenký disk s otvorem otvírá a uzavírá cestu nasávané směsi. Je pevně spojen s klikovou hřídelí - otáčí se stejnými otáčkami jako kliková hřídel. image
rotační šoupátko dvouválcového dvoutaktního motoru ZDZ - foto: Rudla Helmer (kliknutím zvětšíte)
image více ....

RSSI

RSSI je signál, který udává kvalitu spojení vysílače s přijímačem. Přijímač tak informuje ostatní připojená zařízení. image více ....


A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

S

S.port

S.port je sběrnice, po které se přenáší telemetrie FrSky. image více ....


Směr větru

Směr větru se udává stranou odkud vítr vane. image více ....


Směrovka

Směrovka je nesprávný název. Správný název je svislá ocasní plocha - zkráceně SOP.

image

Svislá ocasní plocha se skládá z nepohyblivé kýlovky a pohyblivé směrovky - směrového kormidla.

Směrovka ovládá bočení letadla podle svislé osy. image více ....A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

Š


Štíhlost křídla

Štíhlost křídla vyjadřuje rozdíl mezi křídly zobrazenými na obrázku, rozdíl mezi křídly, které mají stejnou plochu, ale liší se u nich poměr rozpětí a hloubky křídla.

image image image více ....


A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

T

Termika

Termika je souhrný pojem pro stoupající masy ohřátého vzduchu. Odborný termín je konvekce. image více ....Torzní skříň

Torzní skříň křídla zajišťuje tuhost křídla v krutu.

Torzní skříň tvoří: nosník křídla, náběžná hrana a potah křídla před nosníkem.

image
image více ....


Turbulence v atmosféře

Turbulentní proudění vzduchu vzniká i v atmosféře okolo země. Na letu letadla se projevuje kymácením letadla. Ztěžuje pilotům řízení letadla a cestujícím znepříjemňuje let.

Atmosférická turbulence se hodnotí v závislosti na intenzitě jako:

  • slabá - Rychlost vertikálních nárazů (poryvů větru) je 1-5 m/s. Letadlo se mírně houpe, jen zřídka se pozorují nevelké jednotlivé nárazy, které při delším trvání mohou způsobit u některých cestujících nepříjemné pocity.
  • mírná - Rychlost jednotlivých nárazů je 5-10 m/s. Nárazy jsou časté, houpání letadla se zvětšuje. Charakteristické je mírné kmitání a změny výšky.
  • silná – Rychlost jednotlivých nárazů dosahuje hodnot 10-15 m/s. Je provázeno častými prudkými náklony letadla a změnami kurzu letu. Letadlo se chvílemi propadá, jsou pociťovány silné údery. Neupevněné předměty mění své místo, při chůzi na palubě může dojít ke zranění.
  • velmi silná – Jednotlivé nárazy 15 m/s a více. Způsobují prudké pohazování letadlem, které se neustále kolébá ze strany na stranu, hned se propadá, hned je zas vyhazováno. Výška i kurz se často mění. Pokud cestující nejsou připoutáni v sedadlech, mohou utrpět i vážná zranění.

V závislosti na příčinách vzniku se turbulence dělí na:

  • termickou
  • dynamickou
  • mechanickou
image více ....

A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

ÚA B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

U


A B C D F G H I J K L M N P R S Š T U V

V

Váha

Převod mezi vstupem a výstupem funkce rádia.

image image více ....


VFAS

VFAS je aktuální napětí akumulátoru reportované senzorem FCS40A/FCS100A. image více ....Výškovka

Výškovkou se běžně myslí celé vodorovné ocasní plochy - zkráceně VOP.

image

Vodorovná ocasní plocha se skládá z nepohyblivého stabilizátoru a pohyblivé výškovky - výškového kormidla.

Výškovka ovládá klonění letadla podle příčné osy. image více ....Modelářův rok

Listopad

Přechod na zimní čas zkrátí odpoledne. Od půl páté už není na létání vidět. Kdo se na letiště nemůže dostat brzy odpoledne, tomu zbývají na létání už jen víkendy. Je to ale loterie, protože v tomto období jsou časté dny bez větru (to pro svahaře), s inverzí a mrholením.

O co je méně času na létání, o to je více času na stavbu nových modelů.

Začíná čas létání v halách a tělocvičnách. Modeláři začínají intezivněji využivat k létání simulátory. Začíná také sezóna létání se simulátory létání s velkými letadly.

Modeláři píšou Ježíškovi svá přání.

První sníh u nás: 2004 - 19.11., 2006 - 2.11., 2008 - 20.11., 2009 - 15.10.!

Prům.teploty [°C]
    6 -> 3 -> 1

východ/západ slunce

Úkoly
Kdo nebude přes zimu létat, měl by modely na zimu zaopatřit: Konzervace motoru.

Motoráři mohou už přemýšlet o vybavení svého modelu lyžemi - viz Lyže. Provoz spalovacích motorů v zime

Akce


Faszination Modellbau Friedrichshafen
03.11.2017

předchozí další

PŘEHLED AKCÍ