KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Skripty, makra, programování, API - C++


publikováno:20.10.2019, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Fusion 360, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=f360_scripts

Napsat první program pro řízení Fusion 360 v C++, když drtivá většina zveřejněných příkladů je v Pythonu a když s C++ teprve začínáte a zápasíte se syntaxí jazyka, není úplně jednoduché.

image

Využil jsem nemoci a zkusil jsem v posteli přepsat tento jednoduchý příklad v Pythonu:


import adsk.core, adsk.fusion, adsk.cam, traceback
def run(context):
 ui = None
 try:
  app = adsk.core.Application.get()
  ui = app.userInterface
  design = app.activeProduct
  rootComp = design.rootComponent
  sketches = rootComp.sketches
  xyPlane = rootComp.xYConstructionPlane
  sketch = sketches.add(xyPlane)
  lines = sketch.sketchCurves.sketchLines
  point0 = adsk.core.Point3D.create(0, 0, 0)
  point1 = adsk.core.Point3D.create(0, 1, 0)
  point2 = adsk.core.Point3D.create(1, 1, 0)
  point3 = adsk.core.Point3D.create(1, 0, 0)
  lines.addByTwoPoints(point0, point1)
  lines.addByTwoPoints(point1, point2)
  lines.addByTwoPoints(point2, point3)
  lines.addByTwoPoints(point3, point0)
  profile = sketch.profiles.item(0)
  extrudes = rootComp.features.extrudeFeatures
  ext_input = extrudes.createInput(profile, adsk.fusion.FeatureOperations.NewBodyFeatureOperation)
  distance = adsk.core.ValueInput.createByReal(1)
  ext_input.setDistanceExtent(False, distance)
  ext_input.isSolid = True
  extrudes.add(ext_input)
 except:
  if ui:
   ui.messageBox('Failed:
{}'.format(traceback.format_exc()))

Program vykreslí krychli tak, jak je vidět na obrázku výše.

A takto to vypadá v mém podání v C++:


#include 
#include 
#include 

using namespace adsk::core;
using namespace adsk::fusion;
using namespace adsk::cam;

Ptr app;
Ptr ui;

extern "C" XI_EXPORT bool run(const char* context)
{
 app = Application::get();
 if (!app)
  return false;
 
 ui = app->userInterface();
 if (!ui)
  return false;
 try
 {
  Ptr design = app->activeProduct();
  Ptr rootComp = design->rootComponent();
  Ptr	sketches = rootComp->sketches();
  Ptr xyPlane = rootComp->xYConstructionPlane();
  Ptr sketch = sketches->add(xyPlane);
  Ptr lines = sketch->sketchCurves()->sketchLines();
  Ptr point0 = Point3D::create(0, 0, 0);
  Ptr point1 = Point3D::create(0, 1, 0);
  Ptr point2 = Point3D::create(1, 1, 0);
  Ptr point3 = Point3D::create(1, 0, 0);
  lines->addByTwoPoints(point0, point1);
  lines->addByTwoPoints(point1, point2);
  lines->addByTwoPoints(point2, point3);
  lines->addByTwoPoints(point3, point0);
  Ptr profile = sketch->profiles()->item(0);
  Ptr extrudes = rootComp->features()->extrudeFeatures();
  Ptr ext_input = extrudes->createInput(profile, FeatureOperations::NewBodyFeatureOperation);
  Ptr distance = ValueInput::createByReal(1);
  ext_input->setDistanceExtent(false, distance);
  bool vysl = ext_input->isSolid(true);
  extrudes->add(ext_input);
 }
 catch (std::bad_exception& e)
 {
  if (ui)
  	ui->messageBox("Chyba :");
 }
 return true;
}

#ifdef XI_WIN

#include 

BOOL APIENTRY DllMain(HMODULE hmodule, DWORD reason, LPVOID reserved)
{
 switch (reason)
 {
  case DLL_PROCESS_ATTACH:
  case DLL_THREAD_ATTACH:
  case DLL_THREAD_DETACH:
  case DLL_PROCESS_DETACH:
  break;
 }
 return TRUE;
}

#endif // XI_WIN


http://www.kolmanl.info